Biz hakda

Kompaniýamyzy esaslandyryjylar, durmuşa höwes bilen doly iki ýaş.Zawodda önümçilik liniýasynda we tehnologiýa bölüminde işleýärdiler.Bu pudakda näçe ýyl işlän bolsalar, şonça-da gowy düşünýärler we söýýärler.Elbetde, özleri aşhana markasyny döretmek pikiri bilen çykyş etdiler.Olaryň imanyna düşünmek üçin: Nahar bişirmek näçe gowy bolsa, şonça-da gowy durmuş.Biziň kompaniýamyz 2018-nji ýylda döredildi, Başda köp müşderi tarapyndan makullanan we tassyklanan köp modelleri taýýarladyk.Aýda takmynan 60,000 toplum dünýäniň dürli künjeklerine eksport edýäris.Önümler tekjelerde goýlandan gysga wagtyň içinde satyldy.Şol döwürde, diňe özümiz öndürmek üçin zawoda maýa goýupdyk.Önümçilik meýilnamamyzy üpjün etmek we hiline has gowy gözegçilik etmek.