BC aşhana ýörite galkany, nahar galkany, garaşsyz paket galkany, ätiýaçlyk zawody

Gysga düşündiriş:

Bir gutuda 6 sany garaşsyz gaplama

6 sany jemi paket: 16 * 11 * 6 sm

Jemi agramy: 150g

Material: Dokalan mata + eredilen mata + işjeňleşdirilen uglerod

Gorag derejesi: Umumy gorag

Funksiýa: oilag tüsse, tozan, duman, tüýkülik pürküji we ikinji el çilim tüssesi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

98% lampa süzgüç
Stereoskopiki gorag, bir wagtyň özünde duz bölejikleriniň we ýagly bölejikleriň öňüni alyň.
Sowuk akym dem alyş klapan
7 gat gorag,
Çyranyň süzülmesi üçin goşa gatlak eredilen mata
Işjeň uglerodyň iki gatlagy
Içki gatlak, ýumşadylan gubka burun ýassygy.
Gaty gözegçilik we standart arassalaýyş önümçiligi.
Gulaklary çäklendirmezden köp geýmek usullary.
Tozan mugt gaplamak.

Aşhana çyrasynyň howpy

1. Aşhana çyrasy howa bilen adamyň dem alyş ýollaryna girip biler we aşhanada uzak wagtlap oturmak anoreksiýa, gahar-gazap, sanawsyzlyk, ýadawlyk we beýleki alamatlara sebäp bolar.

2. Aşhananyň çyrasy adamlaryň duýgy organlaryna zyýan ýetirer.Nahar ýagy 250 to ýakylanda, içindäki gliserin güýçli tagamly çyranyň esasy bölegi bolan akrolini döreder.Burun, göz we bokurdak mukozasyny güýçli güýçlendirer we rinit, faringit, trakeit we beýleki dem alyş ýollarynyň kesellerine sebäp bolar.

3. Çyranyň içinde benzopirol atly kanserogen bar, ol adam öýjükleriniň hromosomlaryna zeper ýetirer we uzak wagtlap dem almak öýkeniň düwnük keselini döreder.

4. Derä dakylýan ýag tüssesi deriniň kadaly dem almagyna täsir eder, deriniň epidermal faktorynyň peselmegine we öýjükleriň işjeňliginiň peselmegine getirer.Wagtyň geçmegi bilen deri boş, inelastik, gyrmyzy, garaňky we gödek bolar.

5. Çyra çyrasyndaky ýag oksidi ýürek-damar we serebrowaskulýar kesellerine sebäp bolup biler, lampa çyrasy orta ýaşly we garry adamlary ýürek-damar we serebrowaskulýar kesellerine has ýygy sezewar edýär.

6. Nahar bişirmek, üýtgäp durýan organiki birleşmeleriň möhüm çeşmesidir, howanyň hapalanmagynyň çeşmesi awtoulag tükeniklerinden soň ikinji ýerde durýar.Nahar bişirýän tüssäniň aşa köp çykmagy daşky gurşawa uly zyýan ýetirer.

Önümiň parametrleri

Haryt ady IET GOWY GÖRNÜŞ
Model belgisi BC1107
Spesifikasiýa /
Görnüşi: gap-gaçlar
Material iýmit bilen aragatnaşyk: kremniý + tutawaç: agaç
iş görnüşi Çeňňek däl, skald subutnamasy, el bilen ýasalan gap-gaçlar
Reňk bej
Agram 1270 G.
Ulanylýan sahna: Çörek bişirmek, bişirmek, gowurmak, garyşdyrmak, garyşdyrmak, nahar taýýarlamagyň ähli sahnasy
Marka ady: OEM
Gaplamak her toplum üçin gaplanan guty, kagyz gutyga salnan içki gutular
Gaplamagyň sany Bir kartonda 8 içki guty
kuwwaty 00ylda 1000000 toplum
MOQ 1 CTN
Mysal mugt nusga, diňe iberiş tölegi
Töleg möhleti T / T, L / C, Karz kardare kabul edildi, biri-biri bilen ylalaşyp boljak beýleki töleg
Eltip bermegiň wagty Modelleriň we reňkleriň köpüsinde ýeterlik mukdarda aksiýa bar.Şonuň üçin MOQ-ymyz gaty pes, sargyt goýmazdan ozal satyjy bilen tassyklaň.
Custöriteleşdirilen Islegleriňize esaslanyp, täze ululyklary ösdürip bileris
şekiller we reňkler, zerur gapagyň görnüşini goşmak bilen.
Satyjydan nusgalar sorap bilersiňiz, şeýle hem geljekde zerur modeli we reňkini saýlamak üçin amatly bolan iň täze katalogy sorap bilersiňiz.
Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý
BC1109-01_ Zawod lampa garşy maskaly aşhana ýörite maska ​​aşpez nahar maskasy tozan maskany ikinji el çilim tüssesi maskanyň ys garşy maskasyny, garaşsyz paket maskasyny goraýar.
BC1109-04_ ulanylan gaz süzgüç 7 gatlak ýag bölejiklerine maska ​​Fume respirator
BC1109-11_ ýokary standart lampa garşy respirator
BC1109-17_ arassalanan dezinfeksiýa ussahanasy derini lampa garşy respirator bilen göni aragatnaşykda etdi

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler