BC Silikon Spatula 4 sany Silikon bişirmek toplumy, gaty däl gaty bişirilen spatula çemçe, bişirmek, gowurmak, garyşdyrmak, garyşdyrmak üçin skald subut Bpa mugt aşhana gap-gaçlary

Gysga düşündiriş:

BC 1108, 4pc üçin umumy paket 35 * 15 * 10 sm, Jemi agramy: 390g

Sagdyn taýak däl kremniý BPA mugt, Scald subutnamaly kremniniň tutawajy, näzik degmek we süýşmek garşylygy, Nahar bişirmek, gowurmak, garyşdyrmak, garyşdyrmak we ş.m. ýaly el bilen iýmitlenişiň hemmesi üçin amatly.

Bir paketde 4 sany kompýuter bar, islän jikme-jiklikleriňizi hem düzüp bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üstünlik

Bu silikon bişirmek üçin gap-gaç toplumy köp maksatly, çörek bişirmek, nahar bişirmek, gowurmak, garyşdyrmak, garyşdyrmak tapawudy ýok, siz ony aňsatlyk bilen dolandyryp bilersiňiz.
Iýmit bilen baglanyşyk derejeli silisiýa jeli, Gazana zyýan bermezden ýumşak material, 220 ℃ ýokary temperatura çydamly, ýuwaş bişirmek
Pleönekeý dizaýn we nusgawy reňk gabat gelmegi aşhanaňyzy has ýyly we owadan edýär
Göni aragatnaşykda bolan kremniý iýmit, adam üçin zäherli däl materialdyr.Ulanylan beýleki materiallaryň hemmesi adamlara zyýan bermeýär.
Aşhanada lezzet alyp bilersiňiz, sizden başga adamlar üçin iň oňat tagamly nahar döretmek üçin ulanyp bilersiňiz.
MOQ-a laýyk bolsa, reňkleri, nagyşlary we logotipleri özleşdirmegi kabul edýäris,

Üns beriň

1. Nahar bişirilende spatulany gazana uzak wagtlap goýmaň;alawdan uzakda.

2. heatingyladyş üçin peje ýa-da mikrotolkunly peje salmak gadagandyr.

3. Tutga PP-den ýasalan we 120 high ýokary temperatura çydap bilýär.Tutagyňy ýakmazlyk üçin gazanyň gyrasyna goýuň.

4. Kelläniň örtügi kremniniň jelinden ýasalýar we sähelçe boýalýan Fenomen bar bolsa adaty zat.

5. Toplary arassalamak ýaly ýokary güýçli arassalaýjy gurallary ulanmaň.

Şahadatnama

Biziň kompaniýamyz ABŞ-nyň FDA şahadatnamasyny, CQC kepilnamasyny we ISO9000 şahadatnamasyny berdi.Müşderilere zyýansyz, hapalanmaýan, täzelenip bilýän we ekologiýa taýdan arassa materiallary ulanmak, azyk howpsuzlygyny nygtamak we önümiň umumy hilini yzarlamak üçin ýokary hilli önümler, hünärli maslahatlar we hyzmatlar bermäge borçlanýarys.

Özbaşdaklaşdyrma

Müşderileri öz logotiplerini we nagyşlaryny düzmek üçin kabul ediň.Şeýle-de bolsa, iň az sargyt mukdary üçin talaplar bar.

Önümiň parametrleri

Haryt ady Miladydan öňki silikon ýylylyk çydamly bir bölek dizaýn gap-gaç ýuwýan maşyn, çörek bişirmek we garyşdyrmak üçin 4 sany çal reňkli Spatula toplumy
Model belgisi BC1108
Görnüşi: Nahar bişirmek üçin gap-gaçlar
Material Iýmit bilen aragatnaşyk derejesi kremniý + neýlon
Iş görnüşi Çeňňek däl, skald subutnamasy, el bilen ýasalan gap-gaçlar
Reňk Çal
Agram 400g
Ulanylýan sahna: Çörek bişirmek, bişirmek, gowurmak, garyşdyrmak, garyşdyrmak, nahar taýýarlamagyň ähli sahnasy
Marka ady: OEM
Pcaking Her toplum üçin gaplanan guty, içki gutular kagyz kartonyna salynýar
Gaplamagyň sany Bir kartonda 12 içki guty
Potensial 00ylda 1000000 toplum
MOQ 1 CTN
Mysal Satyjy bilen gepleşik geçirmeli
Töleg möhleti T / T, L / C, Kredit kartoçkasy kabul edilýär, biri-biri bilen ylalaşyp boljak beýleki töleg
Eltip bermegiň wagty Modelleriň we reňkleriň köpüsinde ýeterlik mukdarda ätiýaçlyk bar.Şonuň üçin MOQ-ymyz gaty pes, sargyt goýmazdan ozal satyjy bilen tassyklaň.
Custöriteleşdirilen Islegleriňize esaslanyp, täze ululyklary ösdürip bileris
şekiller we reňkler, zerur gapagyň görnüşini goşmak bilen.
Satyjydan nusgalar sorap bilersiňiz, şeýle hem geljekde zerur modeli we reňkini saýlamak üçin amatly bolan iň täze katalogy sorap bilersiňiz.
Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý
BC1108 003_ has gowy nahar bişirmek üçin kremniý gel ýylylyk çydamly küýze, synag hasabaty bilen BPA mugt aşhana gap-gaçlaryny goraýar
BC1108 001_ has oňat aşpez, ýokary temperatura silikon spatula kostýumyna garşy çykýar
BC1108 010_ has gowy bişirmek, taýak däl 4 nahar gowurmak we Ladle bişirmek toplumy
BC1108 012_ has gowy aşpez kremniý 4pc aşhana toplumy Tablespoon Uzyn eli çorba çemçe
BC1108 011_ has gowy aşpez işleýän çydamly çal 4 sany aşhana gap-gaç toplumy
BC1108 013_ has gowy aşpez Täze dizaýn çal Silikon ýumşak duýgur ýokary temp, Cooking Set 4 sany

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler