Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Kompaniýamyzy esaslandyryjylar, durmuşa höwes bilen doly iki ýaş.Zawodda önümçilik liniýasynda we tehnologiýa bölüminde işleýärdiler.Bu pudakda näçe ýyl işlän bolsalar, şonça-da gowy düşünýärler we söýýärler.Elbetde, özleri aşhana markasyny döretmek pikiri bilen çykyş etdiler.Olaryň imanyna düşünmek üçin: Nahar bişirmek näçe gowy bolsa, şonça-da gowy durmuş.Biziň kompaniýamyz 2018-nji ýylda döredildi, Başda köp müşderi tarapyndan makullanan we tassyklanan köp modelleri taýýarladyk.Aýda takmynan 60,000 toplum dünýäniň dürli künjeklerine eksport edýäris.Önümler tekjelerde goýlandan gysga wagtyň içinde satyldy.Şol döwürde, diňe özümiz öndürmek üçin zawoda maýa goýupdyk.Önümçilik meýilnamamyzy üpjün etmek we hiline has gowy gözegçilik etmek.

Işçiler
Seminar
Çykyş düzýär

Zawod garaşsyz gözleg we aşhana gap-gaçlaryny we durmuş enjamlaryny ösdürmekde ýöriteleşen hünärmen öndüriji.Bizde garaşsyz gözleg we garaşsyz doly goldaw kuwwaty bar.Bizde ähli önümçilik liniýasynyň ähli enjamlary bar: guýma ussahanasy, enjamlary gaýtadan işleýän ussahanalar, sanjym galyplary ussahanasy, bakelit ussahanasy, doly awtomatiki pürküji ussahanasy we gurnama liniýasy.

Zawodymyzda jemi 40 tejribeli işçi bar we jemi 9000 inedördül metr önümçilik meýdany bar.Zawod önümleriniň garaşsyz kuwwaty 85% -e çenli.Bu pudakdaky iň güýçli zawodlaryň biri, önümçilikde we önümçilik enjamlarynda iň güýçli kuwwaty bolanlygy sebäpli, ýylda 700000 toplum garaşsyz önümçilik kuwwatyny hödürläp bileris.Zawodyň esasy önümleri gowurmak, gazana, panjara we beýleki aşhana enjamlary.

fac001
gezelenç5

Wirus öz zawodymyzy açanymyzdan has ir üýtgedi.
Adamlar aladalanýarlar we şol döwürdäki durmuşlary barada uly näbellilik duýýarlar.
Şol döwürde işimiz ep-esli pese gaçsa-da, önümçilik liniýasynyň işlemegini dowam etdirmek üçin elimizden gelenini edýäris.Nahar bişirmegi halaýan adamlar, iň garaňky günlerde-de söýgi we güýçden doly, ene-atalary, çagalary, dostlary we özleri üçin ýakymly nahar taýýarlamagy dowam etdirerler.Olar üçin bir zat edip bileris diýip umyt edýäris.Olara has sagdyn we has ýokary hilli aşhana eşiklerini getirmek, has aňsat we bagtly etmek.

Biziň tutanýerliligimiziň dogry we mynasypdygy subut edildi.
Biziň işimiz şu ýyllarda gaty çalt ösýärdi, aýda 100 000 toplum öndürýäris we müşderimiz köp sanly pudagy öz içine alýar: Naharhanalar we naharhanalar, restoranlar, çalt iýmit we iýmit önümleri, azyk we içgi dükanlary, ýörite dükanlar, azyk we Içgi önümçiligi, telewizor söwdasy, dükanlar, köpürjikli çaý, şireler we süýji barlar, super bazarlar, myhmanhanalar, amatly dükanlar, ysly we ekstrakt önümleri, derman dükanlary, kafeler we kofe dükanlary, arzanladyş dükanlary, elektron söwda dükanlary, sowgat dükanlary, piwo , Şerap, likýor dükanlary, ýadygärlik dükanlary.Indi biz 3 dizaýnerden, 5 iş arkasyndan we 40 işçiden ybarat hünärmenler topary.Her bir müşderiniň sargytyna ähmiýet berýäris, has möhümi, müşderiniň pikirine baha berýäris.

Bu ýyllarda

Müşderilerimizden önümlerimiziň daşky görnüşi, amaly funksiýalary we beýleki taraplary barada köp sanly maslahat aldyk, bu bize yzygiderli öňe gidişlige we täzelige kömek edýär.Müşderilerimizi dost edin.Bu seslenmeleriň hemmesi bize dowam etmek üçin has köp ynam döredýär we geljekde işewür dostlarymyz bilen bilelikde has gowy iş etjekdigimize ynanýarys.Alsoaňy-ýakynda işe başladyk.Has köp adam bizi tanar we önümlerimiz bilen aňsat tanşar diýip umyt edýärin.Biziň görşümiz, nahar bişirmegi has lezzetli etmek we köp adamy nahar bişirmegi halamak.Munuň amala aşmagy üçin elimizden gelenini ederis.Pls biziň bilen birleşýär. Thx.