BC paket 7 sany, 9 sany, 12 sany, silikonly nahar toplumy, gaty däl gaty bişirilen spatula çemçe, bişirmek, bişirmek, gowurmak, garyşdyrmak, garyşdyrmak üçin mugt aşhana gap-gaçlary

Gysga düşündiriş:

BC1107

Jemi 12pc 35 X 20 X 20 sm

Jemi agramy: 1270 G.

Sagdyn taýak däl kremniý BPA mugt,

Agaçdan ýasalan agaç tutawajy, näzik degmek we süýşmäge garşylyk

Nahar bişirmek, bişirmek, gowurmak, garyşdyrmak, garyşdyrmak we ş.m. ýaly el bilen iýmitlenişiň hemmesi üçin amatly.

Saýlamak üçin 7 sany kompýuter / 9 sany / 12 sany paket bar, islän mukdaryňyzy hem düzüp bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Bu silikon bişirmek üçin gap-gaç toplumy köp maksatly, çörek bişirmek, nahar bişirmek, gowurmak, garyşdyrmak, garyşdyrmak tapawudy ýok, siz ony aňsatlyk bilen dolandyryp bilersiňiz.
Pleönekeý dizaýn we nusgawy reňk gabat gelmegi aşhanaňyzy has ýyly we owadan edýär
Göni aragatnaşykda bolan kremniý iýmit, adam üçin zäherli däl materialdyr.Ulanylan beýleki materiallaryň hemmesi adamlara zyýan bermeýär.
Aşhanada lezzet alyp bilersiňiz, sizden başga adamlar üçin iň oňat tagamly nahar döretmek üçin ulanyp bilersiňiz.
MOQ-a laýyk bolsa, reňkleri, nagyşlary we logotipleri özleşdirmegi kabul edýäris,

Silikon bişirmek üçin gap

1. Silisiýa gel aşhana gap-gaçlary ýokary temperatura çydap bilýär we arassalamak aňsat.Güýçli howpsuzlygy bolan zäherli we tagamsyz material.Eger ys bar bolsa, hiliň kwalifikasiýa däldigi aradan aýrylmaýar we ulanmazlyk maslahat berilýär.

2. Silisiýa jeli ýokary işjeň adsorbsion materialdyr.Reňki ak we açyk däl.Durnukly himiki aýratynlyklary bolan amorf madda, suwda eräp bilmeýän we zäherli we tagamsyz islendik erginli.Güýçli esasdan we gidroflor kislotasyndan başga hiç bir madda bilen reaksiýa bermeýär.Adokary adsorbsion öndürijiligi, gowy ýylylyk durnuklylygy we himiki durnuklylyk.Gowy durnuklylygy we ýokary we pes temperaturalara aýratyn garşylygy sebäpli, mikrotolkunly peçde ýokary temperaturada zäherli maddalary deformasiýa ýa-da goýbermezden gyzdyryp bolýar.Şeýle hem holodilnikde saklap bolýar.

Şahadatnama: Biziň kompaniýamyz ABŞ-nyň FDA şahadatnamasyny, CQC kepilnamasyny we ISO9000 şahadatnamasyny berdi.Müşderilere zyýansyz, hapalanmaýan, täzelenip bilýän we ekologiýa taýdan arassa materiallary ulanmak, azyk howpsuzlygyny nygtamak we önümiň umumy hilini yzarlamak üçin ýokary hilli önümler, hünärli maslahatlar we hyzmatlar bermäge borçlanýarys.

Özbaşdaklaşdyrma:Müşderileri öz logotiplerini we nagyşlaryny düzmek üçin kabul ediň.Şeýle-de bolsa, iň az sargyt mukdary üçin talaplar bar.

Önümiň parametrleri

Haryt ady IET GOWY GÖRNÜŞ
Model belgisi BC1107
Spesifikasiýa /
Görnüşi: gap-gaçlar
Material iýmit bilen aragatnaşyk: kremniý + tutawaç: agaç
iş görnüşi Çeňňek däl, skald subutnamasy, el bilen ýasalan gap-gaçlar
Reňk bej
Agram 1270 G.
Ulanylýan sahna: Çörek bişirmek, bişirmek, gowurmak, garyşdyrmak, garyşdyrmak, nahar taýýarlamagyň ähli sahnasy
Marka ady: OEM
Gaplamak her toplum üçin gaplanan guty, kagyz gutyga salnan içki gutular
Gaplamagyň sany Bir kartonda 8 içki guty
kuwwaty 00ylda 1000000 toplum
MOQ 1 CTN
Mysal mugt nusga, diňe iberiş tölegi
Töleg möhleti T / T, L / C, Karz kardare kabul edildi, biri-biri bilen ylalaşyp boljak beýleki töleg
Eltip bermegiň wagty Modelleriň we reňkleriň köpüsinde ýeterlik mukdarda aksiýa bar.Şonuň üçin MOQ-ymyz gaty pes, sargyt goýmazdan ozal satyjy bilen tassyklaň.
Custöriteleşdirilen Islegleriňize esaslanyp, täze ululyklary ösdürip bileris
şekiller we reňkler, zerur gapagyň görnüşini goşmak bilen.
Satyjydan nusgalar sorap bilersiňiz, şeýle hem geljekde zerur modeli we reňkini saýlamak üçin amatly bolan iň täze katalogy sorap bilersiňiz.
Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý
01better aşpez Täze dizaýn Süýtli ak silikon bişirmek toplumy 12 bölek ýokary temp Iýmit klipine garşy
02 has gowy aşpez kremniý 12 nahar aşhana toplumy Tablison çemçesi Uzyn eli çorba çemçe
03better täze dizaýn sagdyn kremniý Daşky gurşaw üçin arassa we ýeňil agaç tutawajy nahar üçin taýýarlanýar
05better-aşpez-2022-täze stil-gyzgyn satuw - sagdyn kremniý - we ýeňil agaç tutawaç-ýokary temperatura garşy-taýak däl --- nahar bişirmek üçin gap-gaçlar - kolander-süzgüç
06better-cook-2022-new-style-hot-sale - sagdyn-kremniý - we ýeňil agaç tutawajy-ýokary temperatura garşy-taýak däl --- nahar bişirmek üçin gap-gaçlar - spatula-kostýum
07better-aşpez-2022-täze stil-gyzgyn satuw - sagdyn kremniý - we ýeňil agaç tutawaç-ýokary temperatura garşy-taýak däl --- nahar bişirmek üçin gap-gaçlar - garyjy
08better-aşpez-2022-iň köp satylan - sagdyn-kremniy - we ýeňil-agaç tutawaç-ýokary temperatura garşy-taýak däl --- nahar bişirmek üçin gap-gaçlar - çotga
09better-aşpez-göni-üpjünçilik-zawod-kremniy-agaç-birleşdirilen-bişirmek-gap-gaçlar-set-çemçe
10better-cook-original-design-scald-proof-12pcs-9-pcs-cook-gap-gaplar-uzyn agaç tutawaç-çorba-çemçe
11better-aşpez-ýönekeý-dizaýn-scald-proof-12pcs-9-pcs-7-pcs-nahar-gap-gaçlar-uzyn agaç tutawaç - ladle
12better-aşpez-ýönekeý-dizaýn-BPA-erkin-sagdyn-kremniý-we-metal-skald-subutnama-bişirmek üçin gap-gaçlar
Çörek bişirmek we gowurmak üçin ýokary derejeli çydamly kremniý bişirmek üçin spatula
Towuk we biftek bişirmek üçin 14 has gowy ýokary çydamly agaç tutawaçly kremniy spatula

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler