BC tostlanan sandwiç ýasaýjy ick Dişsiz örtükli alýumin Pan Pan hökmünde ulanmak üçin aýry-aýry tabaklar

Gysga düşündiriş:

BC1106

Jemi ululygy: 34.5 X14.3 X 3.5 CM 0.8KG

Bedeniň esasy ululygy: 12,8 X 14.3 X 3,5 CM,
Sagdyn taýak däl örtük, Kiçijik tabak hökmünde ulanmak üçin hem aýrylyp bilner.biftek we ýumurtga ýaly käbir iýmitleri gowurmak gaty aňsat.

Gaz we induksiýa bişiriji üçin umumy ulanyş


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Bu taýak däl sendwiç öndüriji, ýakymly nahary aňsatlyk bilen ýasap bilerdi.
Aňsat arassalamak.
Lighteňil agram dizaýny, ony aňsatlaşdyrýar.
2 sany tabak bolmak üçin bölünip bilnerdi.Eggumurtga, biftek we başgalary gowurmak üçin kiçijik tabak hökmünde ulanyp bilersiňiz.
Nahar taýýarlamagy lezzetli ediň.MOQ-a laýyk bolsa, reňkleri, nagyşlary we logotipleri özleşdirmegi kabul edýäris,
Çeňňek däl örtük: Maýfanit daşy däl örtük aňsat çykýar we çalt ýylylyk geçirýär.PFOA bolmasa ýasalan örtük, çip, gabyk ýa-da öçmez.
Dolandyrmak aňsat: Her nahar bişirilende diňe bu induksiýa panasy bilen azajyk ýag gerek we ajaýyp däl täsiri, gowrulan biftek, ýumurtga, gök önümler we beýleki iýmitleriň bişirilişine aňsatlyk bilen gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Şahadatnama

Biziň kompaniýamyz ABŞ-nyň FDA şahadatnamasyny, CQC kepilnamasyny we ISO9000 şahadatnamasyny berdi.Müşderilere zyýansyz, hapalanmaýan, täzelenip bilýän we ekologiýa taýdan arassa materiallary ulanmak, azyk howpsuzlygyny nygtamak we önümiň umumy hilini yzarlamak üçin hünärmenlere maslahat we hyzmatlar bermäge borçlanýarys.

Özbaşdaklaşdyrma

Müşderileri öz logotiplerini we nagyşlaryny düzmek üçin kabul ediň.Şeýle-de bolsa, iň az sargyt mukdary üçin talaplar bar.

Önümiň parametrleri

Haryt ady IET GOWY GÖRNÜŞ
Model belgisi BC1106
Spesifikasiýa 34.5 X14.3 X 3.5 CM
Görnüşi: Tostlanan sendwiç öndüriji
Material Alýumin
iş görnüşi Çeňňek däl, aýrylýan
Reňk bej
esasy bedeniň ululygy 12.8 X 14.3 X 3.5 CM
Agram 0.8 KG
Ulanylýan peç: Gaz we induksiýa bişiriji üçin umumy ulanyş
içki: taýak däl / mermer örtük
daşky: ýylylyga çydamly lak
galyňlygy: 3,5 mm
Işlediň Bakelite
Marka ady: OEM
Örtük Sagdyn we ekologiýa taýdan arassa örtük
tehnikasy Döküm prosesi, toplumlaýyn galyp
Gaplamak Bir kartonda 20 içki guty
içki gutynyň ululygy
daşky gutynyň ululygy
Gaplamak her kompýuter üçin guty bilen indiwidual köpürjik halta
Gaplamagyň sany Bir kartonda 20 içki guty
kuwwaty 00ylda 1000000 sany / set
MOQ 1 CTN
Mysal mugt nusga, diňe iberiş tölegi
Töleg möhleti T / T, L / C, Karz kardare kabul edildi, biri-biri bilen ylalaşyp boljak beýleki töleg
Eltip bermegiň wagty Modelleriň we reňkleriň köpüsinde ýeterlik mukdarda aksiýa bar.Şonuň üçin MOQ-ymyz gaty pes, sargyt goýmazdan ozal satyjy bilen tassyklaň.
Custöriteleşdirilen Islegleriňize esaslanyp, täze ululyklary ösdürip bileris
şekiller we reňkler, zerur gapagyň görnüşini goşmak bilen.
Satyjydan nusgalar sorap bilersiňiz, şeýle hem geljekde zerur modeli we reňkini saýlamak üçin amatly bolan iň täze katalogy sorap bilersiňiz.
Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý
has gowy aşpez Gazana we aňsat ýuwmak üçin taýak däl örtükli aýrylan tabaklar bilen tostlanan sandwiç öndüriji alýumin
ýumurtga we biftek sandwiç tostlanan pan üçin bölünen ýekeje gowurma bişirmeli

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler